Hlavní partneři

Marcialonga očima ředitele ;-)


Czech and English language

Do Itálie jsem odjížděl za týmem s tím, že se, s ohledem na dlouhý výpadek (zlomená žebra), na start bohužel nepostavím. Jedinou variantou startu bylo startovat proto, abych pomohl Lině na dlouhých otevřených pasážích. Holky měli startovat 10´před námi, tudíž se předpokládalo, že by mohli být kolem 20.km dojety a pak bych mohl Lině rozrážet vzduch… Jinou variantu startu jsem neviděl, po tak dlouhém výpadku bylo jasné, že nejsem schopen závodit 70km a spíše by to byl boj o život. Raději jsem chtěl spíše potrénovat o týden déle a nastoupit do závodu až následující víkend v rámci König Ludwig laufu…


To byla vize, ale realita byla jiná… Hned po příjezdu jsem dostal informaci, že Lina bojuje se silným nachlazením a druhý den se již jevil její start jako nejistý. Tím padala i varianta mého startu za účelem jí pomoci. Celý pátek i sobotu probíhaly různé testy a příprava lyží, já jsme navíc rozjížděl akci jak nahradit Linu třeba Barbarou Jezeršek. Pravidla v tomto nejsou jednoznačné, takže na řadě byly dotazy na různá místa SkiClassics. Bohužel jsem jasnou odpověď dostal až v sobotu večer, kdy již nebylo možné Barbaru přivést ze Slovinska :-(. A tak jsme starovali pouze ve 2 závodnících…


Myslím, že jsme v porovnání s jinými týmy měli suverénně největší zajištění v poměru závodník/podpora na trati, protože o 2 závodníky se staralo během závodu 9 lidí. Byli jsme i rozděleni do 5ti aut, kdy 4 rotovala, abychom perfektně pokryli důležitá místa trati a občerstvili závodníky. Bohužel na letošní Marcialonze nám nebylo přáno a jak Petr, tak Ondřej nedosáhli na taková umístění, které by si představovali a kde bychom je i rádi viděli. Petr skončil na 36. místě a Ondřej až 82. Oba nebyli spokojeni s lyžemi, což nás trápilo asi nejvíce, protože jsme absolvovali hodně testů v různých podmínkách a strávili prací na lyžích mnoho času. I proto jsme po závodě rozhodli o novém přetestu, kdy jsme použili závodní vosky jiných týmů, jejichž závodníci měli dle našich závodníků lepší lyže. Kompletně jsme znovu připravili testovací lyže, nalezli nejpodobnější místo na trati k podmínkách krátce po startu závodu a vše důkladně přezkoušeli. I tento přetest nás vyšel na celkem dost peněz, ale chtěli jsme mít jistotu, zda jsme něco nepřehlédli nebo zda někde neděláme nějakou chybu, kterou si třeba ani neuvědomujeme. Cílem nebylo dokázat závodníkům, že měli senzační lyže, ale vyloučit chybu v některém faktoru, který může servis jako takový ovlivnit. I tento přetest nám potvrdil, že námi zvolený vosk byl lepší než vosk, který zvolili jiné týmy, od nichž jsme získali informaci o závodním vosku. Samozřejmě je těžké přetestovat lyže po závodě, podmínky se mění apod., ale vyloučili jsme možnost, že by mohla být zásadní chyba ve vosku. S největší pravděpodobností mohla být chyba v samotných lyžích a nebo prostě den blbec :-(.


Nálada v týmu nebyla samozřejmě bůhví jaká, zklamání bylo znát na každém, protože každý z týmu se snažil pomoci k dobrému výsledku a zde se to, bohužel, vůbec nepodařilo. Marcialonga je již nyní minulostí a hned o nadcházejícím víkendu jedeme nanovo, nyní již i ve větším počtu! Bohužel byl zrušen König Ludwig lauf z důvodu velké oblevy, ale SkiClassics zapracovala na jedničku a skoro ze dne na den tu máme nový závod – Kaiser Maxmillian lauf – jehož premiéru absolvujeme v neděli místo zrušeného Königu. I zde se postupně měnily informace o závodě, z původních 50km a 2 náročných okruzích je nyní závod na 65km (3 okruhy) a náročnost zůstává vysoká. Věřím, že v tomto závodě uvidíme dost závodníků jet klasicky než jen čistou soupaž.


Těšíme se a opět budeme bojovat, držte nám palce!


Lukáš BauerMarcialonga by Team director view ;-)


I was traveling to Italy to join my team that, due such a long break in my training and racing (broken ribs), I will not take part in Marcialonga as athlete. The only option to start was just for to help Lina on long open passages. Girls should start 10'in front of men, so then I´ve excected that we can cath them around 20.km and then I could help to Lina (to ski in front of her and broke the wind)... There was no other variant to start, because after such long break it was clear that I´m not able to compete in whole 70km race and it would rather be more fight for life then competing… Instead it, I wanted rather to train a week longer and get on to the race next weekend with König Ludwig Lauf ...


It was a vision, but the reality was different ... Upon my arrival, I received information that Lina fights with heavy colds and the next day already seemed her start as uncertain. This variant also closed the variant with my start in order to help her. The whole Friday and Saturday we conducted a variety of tests and preparation of skis, I started up extra action needed to replace Lina by Barbara Jezeršek. The rules in this are not clear, so I did a number of questions in different places of SkiClassics. Unfortunately, I got a clear answer Saturday evening, when it was not longer possible to bring Barbara from Slovenia :-(. So we had then just 2 racers in Marcialonga :-(


I think we had, in comparison to other teams, masterfully largest reinsurance ratio athlete /staff on the track, because two competitors took the care from 9 people during the race. We were also divided into 5 cars, the 4 of them rotated in order to cover the important places and for feeding our athletes. Unfortunately, at this year's Marcialonga we didn´t succed as we hoped for. Petr finished like 36th and Ondrej 82. They were not satisfied with the skis, which bothered us most about, because we passed a lot of tests in various conditions and spent a lot of time on skis. Even after the race, we decided to make retest, when we used other teams racing waxes and our race wax. We have completely re-prepared test skis, we found the place on the track track with as much simile conditions like shortly after the start of the race and everything thoroughly tested. Even this retest costed quite a lot money and energy, but we wanted to be sure if we missed something or if something is not doing any mistake that we need not even realize. The goal was not to prove athletes that they had great skis, but ruled out a mistake in some of the factors that may affect the service as such. Even this retest confirmed to us that our chosen wax was better than the wax that chose other teams, from whom we obtained information on racing wax. Of course it is difficult to retest ski after the race, conditions change, etc., But we have ruled out the possibility that there could be a fundamental flaw in the wax. But it looks more that the diference was just in the skis or just a bad day :-(.


The mood in the team was not great, of course, disappointment was evident to everyone, because everyone on the team was trying to help to reach a good result and here it was, unfortunately, not succeeded. Marcialonga is already past, and this weekend we will go again, now in greater numbers! Unfortunately, König Ludwig lauf was canceled due warm weather in Oberammergau and lack of snow there. But SkiClassics did a great job and almost from day to day we have a new race - Kaiser Maxmillian Lauf in Seefeld - whose debut we will make on Sunday. The race will be held on tough profile and I belive that during this race we will see more athletes to go diagonal with kick wax then justonly doublepoling… we will see ;-)


We are looking forward and we will fight again, keep your fingers crossed!


Lukas Bauer

#TeamPIONEERInvestmentsCRAFT #Marcialonga #SkiClassic #xcskiing #PetrNovák #OndřejHoryna #PioneerInvestments #czech #english