Hlavní partneři

Livigno - pohled zpátky / Livigno - flashback

Czech and English language

Od prvních závodů VISMA SkiClassics uteklo již 10 dnů, ale v myšlenkách se stále do Livigna vracím…


Právě tam se poprvé sešel skoro kompletní tým, na jehož podobě a zajištění jsem usilovně pracoval vlastně již od konce loňské „laufové“ sezóny. Nebyla to - a stále není - lehká cesta, ale cíl jsem si stanovil již dávno a nyní jsem/jsme na cestě směřující k jeho dosažení…


Do Livigna jsem odjížděl s napětím, možná i nervozitou, protože šlo o první moment, který mi mohl naznačit, zda všechny věci do sebe zapadají tak jak jsem plánoval, či ne. I přesto, že jsem byl s ohledem na má zraněná žebra (ten podzim se mi letos vážně vydařil :-( ), čistě v roli „bafuňářské“ bez možnosti stoupnout si na start, tak na nějakou „zívačku“ nebyl vůbec prostor.


Od pátečního rána až do nedělního odpoledního odjezdu to byl jeden velký kvapík, kdy samotné závody byly perfektním zpestřením :-). Od časného rána jsme testovali několik variant mázy, struktury, lyže…příprava občerstvení, přeprava na závody… Tím, že jsme bydleli celkem na 3 místech to bylo ještě vyšperkované zvlášť ;-). Po závodech rychle oběd, já hodinku na lyže a už hurá na poradu týmů, „domů“ s informacemi, týmová porada, plánování dalšího dne, nějaký ten post na FB profil; atd., atd…


Práce v „zákulisí“ bylo hodně, ale bavilo mě to. Sice jsem neprožíval závod jako závodník na trati, ale očekávání a nervy jsem měl také. Během závodu jsme se ve vysílačkách navzájem informovali, jak si naši závodníci vedou a ten pocit, když Lina vyhrála ženskou část PROTEAM TEMPA byl skvělý! K tomu i kluci jeli svou část velmi dobře…no byla radost se na to koukat! ;-)


V neděli jsme byli sice trošku namlsaní ze soboty, ale i tak 4. místo Liny bylo super, ale i Alena na svou premiéru jela solidně! Kluci mohli trochu lépe, ale nakonec mít 3 ze 4 závodníků na bodech je pro začátek dobré!


Z Livigna jsem nakonec odjížděl s dobrým pocitem z výborného vstupu do sezony, ale zejména s dobrým pocitem z týmu jako takového. Jsem přesvědčen, že jsem tým postavil dobře. Cítím z týmu dobrou energii, od závodníků až po servis, i snahu táhnout za jeden provaz, což považuji za nezbytný základ úspěchu! Věřím, že tak bude i nadále a snad i proto se snažím o to více, nenechat se rozhodit problémy se žebry, které mi stále brání v tréninku a tím i dohlednému návratu do závodní stopy :-(. Věcí na práci mám sice dost, ale už se nemůžu dočkat, až konečně vyběhnu do závodní stopy… Celá příprava byla dobrá, bohužel smůla v podobě pádů je nyní velkou komplikací, ale věřím, že se z toho dostanu!


Držte mi (i nám ;-) ) palce!


Lukáš


Livigno - flashback

It´s more than 10 days since the first Visma Ski Classics races, but my thoughts still go back to Livigno ...


It was first chance to meet almost the entire team, whose form and ensuring I've worked really hard since the end of last year´s long distance season. It was not - and still isn´t - easy way, but the goal I set myself long time ago and now I am / we are on the path towards achieving it ...


I arrived to Livigno with small tension, perhaps even nervous because it was the first moment that I could suggest if all things fit together the way I planned or not. Even though that I was considering my injured ribs (the autumn of this year, I had really successful :-(), purely in the team staff role without the possibility to start in the races, but there was no space for boredom.


From Friday early morning until Sunday afternoon´s departure there was not almost chance for stop and the races were the perfect enrichment :-). From early morning we tested several wax variants, structures, skis ... food preparation, transportation to the races ... The fact that we stayed at 3 different places, it was still embellished particularly ;-). After the race fast lunch, arend one hour skiing for me and then get out on Team Captains meeting, "home" with information, team meeting, planning the next day, some post on FB profile; etc., etc ...


There was a lot of work in the team "backstage", but I enjoyed it. Although I had no chance to make a race as competitor on the track, I had anticipation and nerves too! During the race we informed each other through radio about our team athletes and their competing… and the feeling when Lina won the women's part of PROTEAM TEMPO was so great! Also the boys did their part very well ... it was a pleasure to watch it and be part o fit, despite „out of the track“ position ! ;-)


After so good Saturday we were thinking too high on Sunday, but even so the Lina´s 4th place was great and Alena did her debut solidly! We expected a little bit more from guys, but in the end hen we had 3 of 4 athletes in the points is a good start!


I was leaving Livigno with a good feeling from excellent entry into the season, but especially with a good feeling from the team as such. I believe that I have built a good team. I can feel good energy from the team, from athletes up to service, as well as efforts to pull together, what I think is the most necessary foundation for success! I believe that this will continue, and this also helps me with my „fight“ with my damaged ribs that still hinder me from training and my racing come back :-(. I still have things to do, but I can not wait to finally run out into the racing line... The whole preparation was good, but unfortunately bad luck with crash is now a major setback, but I believe that I get out o fit soon!


Keep your fingers crosed for me (and us ;-))!


Thanks!


Lukas