Hlavní partneři

Sezóna na startu…. / Start of the season…right now ....

Czech and English language

10…5..3..2..1..START….již za pár minut odstartuje letošní ročník Světového poháru ve finském středisku RUKA/KUUSAMO.


V rámci startujících závodníků budeme mít i my – tým PIONEER Investments- CRAFT - zástupce na startu a to v Evě Vrabcové Nývltové a Aleně Procházkové. Eva sice stále není v takové lyžařské pohodě, jak by si přála, ale věříme, že každým tréninkem a závodem to bude lepší a lepší. Alena se na předchozích závodech uvedla velmi dobře (např. 3.místo ve sprintu – FIS Muonio), doufejme že i dnes bude mít svůj den. Držíme palce!


Bohužel na startu neuvidíme Lukáše Bauera (problém se žebry) a Honzu Šraila (svalové problémy), ale i to patří k životu závodníka :-(.


Naše sezóna – sezóna dálkový běhů – ostře odstartuje hned následující víkend v italském Livignu. A začínáme zostra rovnou 2 závody. V sobotu je na programu PROLOG-PROTEAM TEMPO – po vzoru Tour de France týmová časovka na 15km a hned v neděli pokračujeme LaSgambedou – 35km. V porovnání s dalšími závody VISMA SkiClassics se jedná o nejkratší závod, ale výjimečný tím, že po startu v 1.800 m.n.m vystoupají závodníci až do ……… m.n.m. Kratší, ale o to intenzivnější závod, kde každá chyba nebo krize znamená o to větší propad ve výsledkové listině.


Letos se nad závodem snáší mrak v podobě nedostatku sněhu. Zatím se v Livignu lyžuje pouze na krátkém okruhu na umělém sněhu, ale pořadatelé již potvrdili, že se závod uskuteční, i kdyby do závodu nespadla ani vločka. Již delší dobu intenzivně vyrábějí umělý sníh. Závod by se sice konal na náhradní trati, ale i to můžeme považovat za zázrak. Jelikož je Livigno známé i nenadálým obratem počasí, může být nakonec vše jinak, ale nechme se překvapit, jak se situace vyvine.


Dnešní den je specifický i tím, že kromě startu SP se již většina SkiClassics týmů začíná přesouvat do Livigna, aby se stihli do závodu 100% aklimatizovat. Náš tým není výjimkou a cestujeme na etapy. Jako první – již dnes – vyráží do Livigna Lina s Gustavem (servisman). Petr s Ondrou dnes cestují ze Skandinávie, kde byli skoro 20 dní na přípravě a do Livigna vyrazí již v pondělí spolu se serviamany Láďou Ryglem a Láďou Knápkem. A ve čtvrtek je bud následovat Lukáš Bauer (start nejistý), Algo Kärp, Alena Procházková a Janči Valuška – trenér Aleny. „Plovoucí“ odjezd má Honza Šrail, který se bude odvíjet od aktuálního stavu.


Tomuto předchází i materiální příprava a řešení posledních detailů, jak k závodům v Livignu tak i celé sezóně. A i spousta dalších věcí, které je třeba do startu nové sezóny stihnout...nezdá se to, ale je toho dost. Tudíž „závody“ se neodehrávají pouze mezi startem a cílem, ale i v zázemí týmu a zatím si i zde – i díky podpoře všech partnerů týmu a dalších „dobrých duší“ spojených s týmem – vedeme dobře! ;-)


Stejně jako Ty i my se těšíme na novou sezónu! ;-)


Držte nám palce!


Start of the season…right now ....

10 ... 5..3..2..1..START ... .just in a few minutes will be kicked off new World Cup season in the Finnish resort RUKA / Kuusamo.


We – team PIONEER Investments - CRAFT – will have few athletes there - Eva Vrabcová Nývltová and Alena Prochazkova. Although Eva is still not in the ski shape as she want, but we believe that with each training and race it gets better and better. Alena showed good shape at previous races (eg. 3rd place in the sprint - Muonio FIS), hopefully she will have good day today. Fingers crossed!

Unfortunately, at the start we will miss Lukas Bauer (problem with ribs) and Jan Šrail (muscle problems), but it is part of athlete´s life :-(


Our season - the long distance skiing season – will start the very next weekend in Livigno, Italy. And there will be 2 races on the schedule. PROLOGUE-PROTEAM TEMPO - team time trial at 15 km will be held on Saturday, and then we will continue with LaSgambeda - 35 km on Sunday. It is the shortest race,compared with other Visma SkiClassics races ,but exceptional in that the racek will climb up to….meters above sea level after starting at 1,800 meters above sea. Shorter, but more intensive race, where every mistake or crisis means even greater drop in the result list.


This year, there is a lack of snow. Meanwhile in Livigno skiing only on a short circuit with artificial snow, but organizers already confirmed, that the race will take place, even if no snowfall will come till the race. They produced intensively artificial snow. Although the race would be held on the alternative trails, but it can be considered a miracle. Since Livigno is also known for sudden weather turns, mayit be eventually everything different, but let us be surprised, how the situation develops.


Today is specific in that, besides the starting SP, that most SkiClassics team start to move to Livigno to managed 100% acclimatisation till the race. There is no exception for our team, and we will travel there also. First - already today – is fading to Livigno Lina and Gustav (serviceman). Petr and Ondřej are traveling today from Scandinavia, where they spent nearly 20 days with training and they will go to Livigno on Monday along with serviamen Láďa Rygl and Láďa Knápek. Then it follow with Lukas Bauer (start uncertain), Algo Kärp, Alena Procházková and Janči Valuska – Alena´s traper on Thursday. 'Floating' departure has Jan Šrail, which will depend on the current status with his muscle problems.


There are also material preparation and solving the last details of how to compete in Livigno and the entire season. And a lot of other things that need to be done till the new season start... do not seem to like it, but it's enough. Thus "races" do not take place only between start and finish, but also in the hinterland of the team and so far we have here - with the support of team partners and other "good souls" associated with the team - we are doing well! ;-)


We look forward to the new season! ;-)


Cross your fingers!